fbpx
11-13/05/23
Tallinn Botanic Garden
Biotoopia_www_ikoonid

For members

Want to become a member of Biotoopia community?

You are welcome, please read the order and statute below and let us know how would you like to be part of our activities!

Order of membership of the Biotoopia community

Estonian Anthropocene Center NGO is a citizens’ initiative founded by Kelli Turmann and Karin Kiigemägi. The NGO has one board member, Kelli Turmann, who is managing the organisation.

The goal of the Estonian Anthropocene Center NPO is to connect creative fields and natural sciences for the formation of new knowledge and its application in society and economy in order to preserve wholesome living environments on planet Earth.

In order to achieve our goals, under the name Biotoopia the center endeavours to:

  • *Initiate and organise collaborative projects on local, national and international level;
  • *Organise activities that will popularise the field, raise awareness and support developments in the field;
  • *Organise exhibitions, conferences, training courses and materials, field trips, seminars, creative activities and other relevant events;
  • *Develop and strengthen collaborations between people and organisations which support the creative sphere and advance the natural sciences in Estonia, Europe and elsewhere; (excerpt from the NPO’s constitution)

Any private person or corporate body, who is active in any of the relevant fields and whose interests are similar to the NPO’s principles and activities, can become a member of the Biotoopia community. There is no membership fee, members may contribute to the center’s activities by way of intellectual property, by sharing information about Biotoopia in their own network, by allowing the center to use their premises, or by some other service a member is able to provide.

To become a member of the Biotoopia community, please let us know here or send a free-form letter to this address: info@biotoopia.ee. You may also voice your desire to become a member directly to a member of our team.

Members of the community will receive various discounts at the NPO’s events (conferences, art discovery walks in nature, talks). Members will also receive access to our contact network and archived materials.

Members may opt to be added to the list of our newsletter recipients, who will be sent information quarterly on various Biotoopia materials, events and activities. On the archive platform, everyone is invited to exchange ideas and experiences and find contacts for future collaborations.

The NPO manages various Biotoopia channels on YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter and Instagram.

More info: info@biotoopia.ee

__________________________________________________________________________________________________________________________

The statute of Estonian Anthropocene Center NGO

Estonian Anthropocene Center MTÜ PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Estonian Anthropocene Center MTÜ (edaspidi ühing) on avalikes

huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2. Mittetulundusühingu eesmärgiks on ühendada loomevaldkonnad ja loodusteadused

uue teadmise tekkeks ja selle rakendamiseks ühiskonnas ning majanduses

täisväärtusliku elukeskkonna hoidmiseks planeedil maa. Eesmärkide saavutamiseks

teostab ühing muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1. algatab ja viib ellu koostööprojekte kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel

tasemel;

1.2.2. teostab valdkonda populariseerivaid ning teadlikkuse tõstmist ja valdkonna

arengut laiemalt toetavaid tegevusi;

1.2.3. korraldab näitusi, konverentse, koolitusi, õppereise, seminare, loomingulisi

aktsioone ning muid asjakohaseid üritusi;

1.2.4. arendab ja tugevdab koostööd loomevaldkonna arengut toetavate ja

loodusteadusi edendavate organisatsioonide vahel Eestis, Euroopas ja mujal

maailmas;

1.2.5. esindab ja kaitseb oma liikmete huve.

1.3. Ühenduse sihtrühmadeks on loovisikud, loomevaldkonnas tegutsevad ettevõtted ja

organisatsioonid, loomingulisi erialasid ja loodusteadusi õpetavad haridusasutused,

loodusteadusi arendavad ning kaasavad organisatsioonid Eestis.

2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt

kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

2.2. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.3. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt

igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.5. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui

ta:

2.5.1. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu

tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5.2. ta ei ole aktiivselt osalenud ega muul viisil olnud seotud Ühingu tegemistes üle

ühe kalendriaasta.

2.6. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid

soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale

annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega

nimetatud isikutega seotud isikutele.

3. JUHTIMINE

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu

liikmed.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3. Kui üldkoosolekul ei osale nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus üldkoosoleku kokku

sama päevakorraga hiljemalt 7 päeva jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud

üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata koosolekus osalevate liikmete arvust.

3.4. Ühingu juhatus valitakse üldkoosolekul ja sinna võib kuuluda kuni 1 liige, kelle

määrab üldkoosolek.

3.5. Juhatuse liige võib esindada Ühingut iseseisvalt.

3.6. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. ’

4. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning

koolitustegevusega.

4.2. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste

nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalikõiguslikule

juriidilise isikule.

Põhikiri on asutajate poolt kinnitatud 11.11.2020